2023. aasta jaanuaris rahuldati Nordic Fibreboard Ltd OÜ taotlus meetme „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine“ tegevuste elluviimiseks „ raames, mille abil viiakse perioodil 01.01.2023 – 31.12.2024 ellu projekt „ Nordic Fibreboard Ltd OÜ puitkütusel töötava aurukatla komplekti soetamine“. Toetuse suurus 780 626,25 eurot.

Nordic Fibreboard Ltd OÜ projekti eesmärgiks on parandada ettevõtte senist energiakasutust, misläbi toimida tulevikus efektiivsemalt ning keskkonnasõbralikumalt. Käesoleva projekti eesmärk on ettevõtte puitkiudplaatide tootmisprotsessis kasutusele võtta kaasaegne puitkütuse aurukatel, mis parandaks oluliselt puitkütuse kasutamise efektiivsust ning ressursitõhusust. Projekt annab võimaluse ettevõttel kasutusele võtta tootmisprotsessi soojusvarustuse spetsiifikast lähtuvalt tehnoloogiliselt kõige sobivama lahenduse ressursikasutuse optimeerimiseks. Antud investeeringu tulemusena paraneb aurukatelde kasutegur, puitkütuse ressursikasutus ning kasvab ressursitootlikkus.